Algemene diensten

Navigatie

Administratieve Ondersteuning

LeadService is gespecialiseerd in administratieve ondersteuning.
Enerzijds qua socio-economische wetgeving en alle wettelijke formaliteiten
Anderzijds begeleiden we eveneens het dagelijks administratief papierwerk waarmee uw klanten te maken hebben
Bijvoorbeeld:
– uw klant is verhuist, maar heeft geen tijd om alle leveranciers hiervan op de hoogte te stellen?
– Uw klant is overgegaan van eenmanszaak naar vennootschap, maar heeft geen tijd om zijn nieuw BTW-nummer aan alle leveranciers door te geven?
– uw klant ziet door de bomen het bos niet meer in al zijn ontvangen post (personeel, facturen, documenten,…)?

LeadService gaat langs bij uw klant, en geeft een op maat gemaakt voorstel voor de gepaste begeleiding.

Audit Onderneming

We kunnen er niet meer omheen: de KBO is een centraal gegeven geworden waaruit de fiscale, sociale en economische wetgever zijn informatie haalt.

Elke zelfstandige zou ondertussen wel reeds een ondernemingsnummer hebben, maar het is sterk aangeraden van dit nummer eens goed onder de loep te nemen en na te gaan of alle eraan gelinkte informatie wel up-to-date is.

Heel vaak zijn volgende foutieve zaken nog aanwezig:

– een verkeerd uitbatingsadres => waardoor de klant plots een aanslagbiljet ontvangt voor een adres waar hij niet meer gevestigd is (soms al sinds jaren), van de provinciebelastingen;

– het ontbreken van activiteiten => uw klant verhuurd zijn appartement aan de Belgische kust, maar heeft niet de activiteit van “verhuur van eigen onroerend goed” op zijn KBO staan: de fiscus kan de gemaakte kosten aangaande dit appartement verwerpen bij controle;

– het ontbreken van de nodige beroepskennis en eventueel ermee samenhangende activiteiten => wanneer een factuur van uw klant geprotesteerd wordt, zal de advocaat van de tegenpartij de factuur als niet-invorderbaar aanhalen bij de rechter, wegens het ontbreken van de vereiste beroepskennis en uitgevoerde activiteiten in de KBO , waarvoor de factuur uitgeschreven werd.

Ook zijn er door de wet procedurele sancties opgenomen ingeval van een gebrekkige inschrijving in de KBO.

Wat kan LeadService hierin voor u betekenen?

Wanneer wij uw ondernemingsnummer ontvangen, zorgen we voor de analyse van de inschrijving in de KBO
=> nazicht statuten (geldigheid mandaten, euro,..)
=> fouten of onvolledigheden detecteren met betrekking tot de activiteit, het vestigingsadres, het bedrijfsbeheer, de beroepskennis,…

Dit analyse is gratis. Als u naar aanleiding van de analyse bepaalde onjuistheden wenst recht te zetten of tekorten toe te voegen, kan LeadService deze uitvoeren, aan de gebruikelijke tarieven [door ons meegedeeld tijdens de analyse].

Aanvraag BTW Eenheid

BTW-eenheid

Een BTW-eenheid kan aangegaan worden tussen in België gevestigde BTW-belastingsplichtigen. De leden van een BTW-eenheid worden als één belastingsplichtige aanzien.

De leden dienen zowel financieel, organisatorisch als economisch verbonden te zijn:

  • wanneer een belastingsplichtige 10% of meer van de aandelen bezit in een andere vennootschap of wanneer meer dan 10% van de aandelen van elk lid in handen is van één en dezelfde persoon
  • organisatorische verbondenheid: wanneer er een gemeenschappelijke leidinggevende is of wanneer de werkzaamheden in gemeenschappelijk overleg georganiseerd worden of wanneer de leden onder de controlebevoegdheid van één persoon staan
  • economische verbondenheid: wanneer de werkzaamheden van de leden van dezelfde aard is of wanneer de werkzaamheden van de leden elkaar aanvullen of beïnvloeden of wanneer de werkzaamheid van het ene lid wordt uitgeoefend ten behoeve van een ander lid

Wanneer de samenstelling van de BTW-eenheid gekend is, wordt er een vertegenwoordiger onder de leden aangesteld, die zal optreden in naam en voor rekening van de leden.

De aanvraag tot identificatie van de BTW-eenheid geldt als de aangifte van aanvang van werkzaamheid. Opdat de aanvraag volledig is, moeten nog een aantal bijlages toegevoegd worden, evenals een organigram van de volledige groep.

LeadService stelt het aanvraagdossier samen en dient de vraag tot aanvraag BTW-eenheid in bij het betrokken BTW-kantoor.

Na indiening van het aanvraagdossier heeft de gewestelijke directie één maand de tijd om een beslissing te nemen omtrent de goedkeuring. Bij een positieve beslissing is de BTW-eenheid van kracht de 1ste van de maand volgend op de maand waarin de administratie moet nemen.

BTW

Bij de start van een onderneming is meestal een BTW-nummer vereist. Dat BTW-nummer is verplicht voor elke Belgische onderneming die een BTW-plichtige activiteit uitoefent.

Vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen kan aangevraagd worden wanneer uw jaarlijkse omzet minder dan 25.000€ is.

Bepaalde beroepen zijn vrijgesteld van BTW-plicht.

LeadService kijkt na of uw activiteit al dan niet BTW-plichtig is en activeert indien nodig het BTW-nummer.

Ook wijzigingen (adres, activiteit) of stopzettingen brengen we in orde bij het bevoegde BTW-kantoor.

Geregistreerd Kassasysteem (GKS)

Elke horecazaak waarvan de omzet ter plaatse aan maaltijden groter is dan 25.000€ / jaar, dient een Geregistreerd KassaSysteem te gebruiken.

Volgende stappen dienen hiervoor doorlopen te worden, opdat uw klant in regel is met zijn registratieplicht ten aanzien van de FOD Financiën
1. Registratie ondernemer als gebruiker van een geregistreerd kassasysteem
2. Aankoop geregistreerd kassasysteem
3. Leverancier plaatst effectief de kassa en FDM (Fiscale Data Module) in de zaak
4. De levering moet aangemaakt en geaccepteerd worden in de registratiemodule door de horeca uitbater en de leverancier
5. In de registratiemodule dienen de kassa en de FDM (Fiscale Data Module) aan elkaar gekoppeld te worden
6. Aanvraag VSC Kaart bij de FOD Financiën, dewelke persoonlijk is voor de onderneming.
7. Koppeling VSC Kaart aan de kassa zelf

Daarmee is het proces dan afgerond.

Neem contact op met ons, zodat we dit proces voor uw klant in orde kunnen brengen!

Kruispuntenbank der Onderneming (KBO)

Oprichtingen van een eenmanszaak, vennootschap, vereniging, VZW,…

Voor alle oprichtingen kunt u terecht bij LeadService.

We bekijken de situatie van elke ondernemer, geven gepast advies en staan eveneens in voor de opmaak en verwerking van alle documenten

Opmaak Verslaggevingen

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan uw statuten? Uw adres te wijzigen?

LeadService maakt de nodige verslaggeving op, zowel van het bestuursorgaan als van de bijzondere algemene vergaderingen.

Eveneens brengen wij u op de hoogte van de gevolgen van de wijzigingen.

Oprichting Onderneming - Vereniging

Oprichtingen van een eenmanszaak, vennootschap, vereniging, VZW,…

Voor alle oprichtingen kunt u terecht bij LeadService.

We bekijken de situatie van elke ondernemer, geven gepast advies en staan eveneens in voor de opmaak en verwerking van alle documenten

Publicaties in het Belgisch Staatsblad

Beslissingen genomen bij besluit van de zaakvoerder of via een beslissing genomen door de (bijzondere) algemene vergadering, dienen gepubliceerd te worden in het Belgisch staatsblad.

LeadService verzorgt graag uw publicaties in het Belgisch staatsblad:
– Oprichting onderhandse vennootschap (Comm.V of VOF)
– Oprichting VZW
– Wijziging maatschappelijke zetel
– Ontslag en benoeming zaakvoerder/bestuurder/gedelegeerd bestuurder
– Statutenwijziging (bij onderhandse aktes)

Registratie Documenten

Registratie oprichtingsakte

Registratie huurovereenkomst

LeadService brengt voor u graag de registratie in orde

Sociaal Verzekeringsfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Voordat je start als zelfstandige , moet je aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds.

LeadService verzorgt uw aansluiting en informeert u eveneens over de gevolgen van uw aansluiting (in combinatie met ouderschapsverlof, tijdskrediet, pensioen,….):
– Aansluiting in eigen naam
– Aansluiting als zelfstandig helper
– Aansluiting als meewerkend echtgenoot
– Aansluiting als werkend vennoot

Subsidies / KM0-Portefeuille

Subsidies zijn er op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

Heeft u werken gepland of wenst u te weten te komen of u gebruik kunt maken van bepaalde subsidies?

De KMO-porteuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor KMO’s van de Vlaamse Overheid.
Met de KMO-portefeuille krijft u als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatoeplan voor uw bedrijf.

LeadService kijkt na of u gebruik kunt maken van de KMO-portefeuille, brengt de registratie van uw onderneming in orde en vraagt eveneens de subsidie aan.

Vereffeningen

Een onderneming wenst te vereffenen? Hoe ziet de balans eruit?

Als er activa onder de schuldeisers moet worden verdeeld, dan dient er een vereffenaar aangesteld te worden en dient het verdelingsplan goedgekeurd te worden door de rechtbank van koophandel. Pas dan kan men de definitieve sluiting van de vereffening voltrekken.

De rechtbank is ermee akkoord dat wanneer de situatie zeer eenvoudig is, en er bijvoorbeeld enkel 2 vennoten zijn en nog wat liquide actief, dan hoeft er geen verdelingsplan meer te worden voorgelegd, en kan er 1 akte zowel de ontbinding als de vereffening besloten worden.

LeadService begeidt de volledige vereffeningsprocedure: opmaak verslaggevingen, aanvraag vonnissen, publicatie Belgisch staatsblad.

NOTA: bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid dient de ontbinding en aanstelling vereffenaar bij notariële akte te gebeuren. Het aanvraag verdelingsplan + publicatie van de definitieve sluiting vereffening kan LeadService dan afwerken.

Algemene Diensten

Scroll naar top

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.