Erkenning als aannemer

Erkenning als aannemer

Wat is de betekenis van een erkenning als aannemer?

Met een erkenning als aannemer kunt u meedoen aan overheidsopdrachten. Tegelijk toont u met een erkenning als aannemer aan dat u:

 • over technische draagkracht beschikt (op basis van reeds uitgevoerde werken)
 • over financiële draagkracht beschikt (op basis van uw jaarlijkse omzetcijfers)
 • over professionele integriteit beschikt (op basis van een attest goed zedelijk gedrag)

Uw erkenningsnummer is dus tegelijk ook een kwaliteitslabel waarover uw onderneming beschikt!

Hoe erkend aannemer worden?

Om erkend aannemer te worden, dient u een erkenningsnummer aan te vragen bij de FOD Economie ~ dienst erkenning der aannemers.

Afhankelijk van bij welke prijsklasse je wenst mee te doen (KLASSE) en voor welke activiteiten (CATEGORIEËN), wordt het dossier samengesteld met alle vereiste documenten en bewijsstukken.

Na indiening van uw volledig dossier, beslist de “commissie voor erkenning der aannemers” over het al dan niet toekennen van uw erkenningsnummer.

Is een erkenning als aannemer verplicht?

Nee! Vroeger bestond er een registratienummer als aannemer (dit was wel verplicht), maar dit werd op 1 september 2012 afgeschaft.

Een erkenningsnummer als aannemer is vrijblijvend en is voor aannemers die wensen mee te doen aan aanbestedingen van de overheid. Als u in aanmerking wenst te komen voor een overheidsopdracht van werken, dan dient u wel een erkend aannemer te zijn.

Erkenning als aannemer 6

Is een erkenning een certificaat van bekwaamheid?

Dit kunt u inderdaad zo stellen. De erkenning is een kwaliteitslabel waarmee u zich kunt onderscheiden van andere aannemers, want hiermee toont u aan dat uw bedrijf financieel gezond is en over de nodige technische knowhow beschikt.

Hoelang is een erkenning als aannemer geldig?

Een erkenning als aannemer is telkens geldig voor 5 jaar. Kort voor het verstrijken van deze 5 jaar ontvangt u als ondernemer een schrijven van de FOD Economie ~ dienst erkenning der aannemers met de vraag de bewijsstukken in te dienen, om aan te tonen dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens komt dit dossier dan opnieuw voor bij de “commissie voor erkenning der aannemers”, en wordt uw erkenningsnummer terug voor 5 jaar verlengd. U kunt u op dit moment er ook voor kiezen extra activiteiten toe te voegen of een klasse hoger of lager aan te vragen.

Hoe is de commissie voor erkenning der aannemers samengesteld?

De commissie voor erkenning der aannemers is samengesteld uit 24 leden, zijnde vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten, de meest representatieve beroepsverenigingen van aannemers en de meest representatieve vakorganisaties van arbeiders in de bouwsector. De voorzitter is een magistraat.

Erkenning als aannemer 3

Kan ik meedoen aan een openbare aanbesteding zonder erkenning?

Ja, als u niet bij de pakken blijft zitten! De erkenning moet pas in orde zijn op het moment van toewijzing van de opdracht. Dus als u uw kandidatuur indient, en onmiddellijk van start gaat met de aanvraag van de erkenning, dan kunt u deze opdracht nog met succes uitvoeren.

Laat u begeleiden door LeadService om alles tijdig in orde te krijgen!

Kunt u een erkenning aanvragen met terugwerkende kracht?

Nee, u kunt geen erkenningsnummer met terugwerkende kracht aanvragen.

Een positief advies van de “commissie voor erkenning der aannemers” leidt tot een besluit tot erkenning.

Het erkenningsbesluit wordt vervolgens ter ondertekening voorgelegd aan de bevoegde gewestelijke minister, en pas als die minister de erkenning heeft ondertekend, is de erkenning voltooid.

U ontvangt vervolgens hiervan een bewijs op de maatschappelijke zetel van de onderneming.

Erkenning als aannemer 4

Ik ben starter, kom ik ook in aanmerking van een erkenning?

Voor ondernemingen die pas starten of een nieuwe activiteit aanvatten, kan een voorlopige erkenning aangevraagd worden voor maximum 5 categorieën, onder soepelere voorwaarden.

Zo dient u bij een voorlopige erkenning geen werkreferenties en geen omzetbewijs voor te leggen. De personeelsvoorwaarde is ook soepeler: het aantal (afhankelijk van de aangevraagde klasse) personeelsleden moet in dienst zijn op het moment van de aanvraag.

Wie kan een voorlopige erkenning aanvragen?

Elke onderneming die een activiteit minder dan 5 jaar uitoefent, kan voor deze activiteit een voorlopige erkenning aanvragen.

Aan de hand van uw inschrijving in de KBO (kruispuntenbank der ondernemingen) wordt de startdatum van uw activiteit vastgesteld.

Erkenning als aannemer aanvragen

Hoe lang is een voorlopige erkenning geldig?

Een voorlopige erkenning wordt verleend voor de duur van 20 maanden. Daarna kan deze nog 2 keer verlengd worden met 20 maanden (tot een maximale duur van 60 maanden of 5 jaar).

Wat is een niet-geregistreerde aannemer?

Deze term is achterhaald, want registratieplicht als aannemer werd afgeschaft sinds 1 september 2012. Het is ook zelfs niet meer mogelijk om een registratienummer af te schaffen want de bevoegde diensten bestaan niet meer!

Wel bestaat er nog de erkende aannemer: de aannemer die dus een erkenningsnummer aangevraagd en toegekend werd.

Welke klassen zijn er?

De klasse hangt samen met de prijsklasse van overheidsopdrachten waaraan je kunt deelnemen:

 • Klasse 1: tot 135.000 euro per project (en een maximum van 682.000 euro per jaar)
 • Klasse 2: tot 275.000 euro per project (en een maximum van 2.200.000 euro per jaar)
 • Klasse 3: tot 500.000 euro per project (en een maximum van 4.000.000 euro per jaar)
 • Klasse 4: tot 900.000 euro per project (en een maximum van 7.000.000 euro per jaar)
 • Klasse 5: tot 1.810.000 euro per project (en een maximum van 14.500.000 euro per jaar)
 • Klasse 6: tot 3.225.000 euro per project (en een maximum van 26.000.000 euro per jaar)
 • Klasse 7: tot 5.330.000 euro per project (en een maximum van 43.000.000 euro per jaar)
 • Klasse 8: meer dan 5.330.000 euro per project (en een maximum van 260.000.000 euro per jaar)

Erkenning als aannemer 2

Welke categorieën zijn er?

 1. Baggerwerken
  A1 Schepen lichten en wrakken opruimen
  B. Waterbouwkundige werken
  B1 Waterlopen ruimen
  C. Wegenbouwkundige werken
  C1 Gewone rioleringswerken
  C2 Watervoorziening en leidingen leggen
  C3 Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen
  C5 Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
  C6 Sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven leggen, zonder aaneenkoppeling
  C7 Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen
  D. Bouwwerken
  D1 Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
  D4 Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd
  D5 Timmerwerk, houten spanten en trappen
  D6 Marmer- en steenhouwerswerk
  D7 Smeedwerk
  D8 Dakbedekkingen in asfaltproducten (of gelijkaardige) en dichtingswerken
  D10 Tegelwerk
  D11 Pleister- en raapwerk
  D12 Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn
  D13 Verfwerk
  D14 Glazenmakerswerk
  D15 Parketwerk
  D16 Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen
  D17 Centrale verwarming, thermische installaties
  D18 Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
  D20 Metalen schrijnwerk
  D21 Gevels reinigen en opknappen
  D22 Metalen dakbedekkingen en zinkwerk
  D23 Restauratie door ambachtslieden
  D24 Restauratie van monumenten
  D25 Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk
  D29 Vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren
  E. Burgerlijke bouwkunde
  E1 Moerriolen
  E2 Paalfunderingen, dam- en diepwanden
  E4 Horizontale doorpersingen van onderdelen van kunstwerken
  F. Metaalconstructies
  F1 Montage- en demontagewerken (zonder leveringen)
  F2 Metalen draagstructuren bouwen
  F3 Industrieel schilderwerk
  G. Grondwerken
  G1 Borings- en sonderingswerken en injecties
  G2 Draineerwerken
  G3 Beplantingen
  G4 Speciale bekledingen voor sportvelden
  G5 Afbraakwerken
  H. Spoorwerken
  H1 Spoorstaven lassen
  H2 Stroomdraden plaatsen
  K. Mechanische uitrustingen
  K1 Uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica
  K2 Overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen…) installeren
  K3 Oleomechanische uitrustingen
  L. Hydromechanische uitrustingen
  L1 Leidingen plaatsen
  L2 Pomp- en turbinestations uitrusten
  M. Elektronische uitrustingen
  M1 Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie, voedingsstations inbegrepen
  N. Transportinstallaties in gebouwen
  N1 Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten
  N2 Pneumatisch, mechanisch… vervoer langs kokers en buizen van voorwerpen, documenten of goederen
  Elektrische installaties (*)
  P1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie
  P2 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties
  P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
  P4 Elektrische installaties van haveninrichtingen
  S. Uitrustingen voor telecommunicatie
  S1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer
  S2 Uitrustingen voor afstandsbediening, -controle en -meting
  S3 Uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen , radar- en antenne-installaties
  S4 Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling
  Speciale installaties (*)
  T2 Bliksemafleiders, ontvangstantennes
  T3 Koelinstallaties
  T4 Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens
  T6 Slachthuisinrichtingen
  U. Installaties voor huisvuilverwerking
  V. Installaties voor waterzuivering
  (*) erkenning in deze categorie bestaat niet, dus kunt u alleen in een ondercategorie worden erkend.

 

Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

De voorwaarden hangen samen met de klasse die aangevraagd wordt:

 • Omzetvoorwaarde
 • Referentievoorwaarde
 • Personeelsvoorwaarde
 • Eigen vermogen voorwaarde

Neem contact met ons op, en ontdek de voorwaarden voor uw onderneming!

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.