Leadservice nieuwsbrieven

Overname dossiers – aannemen nieuwe klanten

Logo leadservice

Beste klant,

Geregeld komen wij in contact met:

– Zelfstandige ondernemers of VZW’s die nog een boekhouder/accountant zoeken

– Boekhoud-/accountantskantoren die een overnemer voor hun dossiers / kantoor zoeken

Om efficiënte doorverwijzingen te kunnen doorvoeren, zouden we graag weten of uw kantoor momenteel nieuwe klanten aanneemt, en al dan niet onder bepaalde voorwaarden (wel/geen eenmanszaken, vennootschappen, VZW’s, hoofdberoepers, bijberoepers, horeca, bouw, …)

Indien uw kantoor openstaat voor nieuwe samenwerkingen en/of klanten, bezorg ons dan de nodige info via volgende link terug:

Nieuwe vennootschapswetgeving: vennootschappen en VZW's

nieuwe vennootschapswetgeving

Vennootschappen en VZW’s hebben nog tijd tot 31 december 2023 om hun statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Wilt u niet wachten tot het laatste moment, maar weinig tijd hiervoor?

LeadService doet het nodige voor VOF’s, COMMV’s en VZW’s!

Het enige wat we nodig hebben is:
– ondernemingsnummer van de klant
– aandelenstructuur op heden

Volgende administratieve formaliteiten brengen we dan voor uw klant in orde:
* Opmaak verslag bijzondere algemene vergadering
* Registratie verslag bijzondere algemene vergadering
* Opmaak gecoördineerde statuten
* Publicatie Belgisch staatsblad
* Nazicht KBO

Ons ereloon voor dit alles bedraagt 400€ (excl. 21% BTW).

We zijn er voor U en uw klanten!

Aarzelt u zeker niet van ons te contacteren bij vragen!

LeadService begeleidt bij Estox

eStox - het digitaal aandelenregister

Beste klant,

Wenst u voor uw klanten (bestaande én/of nieuwe) een elektronisch aandelenregister in Estox op te maken, maar heeft u hiervoor een gebrek aan tijd?

LeadService ondersteunt uw kantoor!

Van het verzamelen van alle nodige informatie, tot het ingeven van de gegevens in Estox:
– Overzichtelijk
– Nauwkeurig
– Correct

Neem nu contact met ons op voor meer informatie!

Heeft u nog een CommV, VOF of VZW te vereffenen dit jaar?

Een persoon die een houten stempel vasthoudt met het woord erop ivm CommV, VOF of VZW te vereffenen

Als u nog een CommV of VOF te vereffenen heeft dit jaar, bespaar tijd en moeite en laat de verslaggeving en documenten door LeadService opmaken.

Er is keuze tussen 2 soorten vereffeningen:

Vereffening in 1 stap: de ééndagsprocedure
Hierbij wordt de ontbinding en sluiting vereffening in 1 vergadering beslist.
Voorwaarden hierbij zijn:

1. geen vereffenaar

2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald, de nodige gelden zijn geconsigneerd of men heeft een schriftelijke bevestiging dat de schuldvordering niet meer voldaan dient te worden

3. de ontbinding en vereffening wordt met unanimiteit beslist

4. indien er een resterend actief is, wordt dit verdeeld onder de aandeelhouders

5. verslaggeving: verslag bestuursorgaan (voorstel tot ontbinding) + verslag bedrijfsrevisor of verslag externe accountant (over de staat van actief-passief)

=> Om de verslaggeving van een bedrijfsrevisor of een externe accountant te vermijden, kan er geopteerd worden voor een vereffening in 2 stappen:

Vereffening in 2 stappen: ontbinding en vereffening
In 1ste instantie beslist de vergadering om tot ontbinding over te gaan + aanstelling vereffenaar. Hierbij wordt dan een staat van activa en passiva toegevoegd.
In 2de instantie wordt een verdelingsplan opgesteld (en getekend door de vereffenaar), wat goedgekeurd wordt door de algemene vergadering, die op haar beurt beslist om de vereffening definitief te sluiten.

Ook de vereffening van een VZW kan LeadService begeleiden!

LeadService maakt voor u de verslaggeving op, legt de stukken neer op de ondernemingsrechtbank en volgt de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad op.

Kan mijn klant maandelijkse BTW-teruggaves ontvangen?

BTW eenheid - Leadservice

Algemene regels
Als maand- of kwartaalindiener kunt u uw btw-krediet vier keer per jaar terugkrijgen als volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

  • U vraagt uitdrukkelijk de teruggave van uw belastingkrediet door het juiste vak aan te kruisen in uw aangifte.
  • Uw belastingkrediet heeft het vereiste minimumbedrag bereikt.
  • U hebt uw btw-aangifte tijdig ingediend.
  • U gaf uw rekeningnummer door aan de FOD Financiën.

In alle andere gevallen krijgt u uw btw-krediet niet terug. Het wordt dan automatisch overgedragen naar de volgende aangifteperiode.
De uiterste terugbetalingsdatum is afhankelijk van de periode waarop uw btw-aangifte betrekking heeft.

Bijzonder regime met vergunning
In sommige gevallen kunnen maandindieners hun btw-krediet maandelijks terugkrijgen. Ze hebben daarvoor een vergunning nodig.
Om in aanmerking te komen voor deze vergunning, moet u tijdens het afgelopen kalenderjaar aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • uw vrijgestelde omzet bedraagt minstens 30 % van de totale omzet en
  • u hebt minstens 12.000 euro belastingoverschot in uw voordeel gehad.

U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij uw team beheer.
Nadat u de vergunning verkregen hebt, kunt u uw btw-krediet maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via Intervat.

Versnelde teruggave voor starters
Startende ondernemingen die kiezen voor maandaangiften kunnen een versnelde teruggave van hun btw-krediet krijgen.
Als u bij de registratie van uw btw-nummer kiest voor maandaangiften, kennen we u dit regime automatisch toe. Het blijft geldig tijdens de 24 maanden die volgen op de aanvang van uw economische activiteit.
U kunt vervolgens uw btw-krediet maandelijks terugkrijgen als u uw maandaangifte tijdig en elektronisch hebt ingediend via Intervat.

In bijlage het overzicht van de uiterste terugbetalingsdata!

Krijgt u ook uw publicaties terug van de ondernemingsrechtbank?

Een man zit aan een bureau met een laptop en papieren ivm publicaties terug van de ondernemingsrechtbank

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er wat administratief werk is bijgekomen wanneer u een publicatie in het Belgisch staatsblad wenst door te voeren.

Hierbij sommen wij voor u de belangrijkste wijzigingen op, ingevoerd om staatsbladfraude tegen te gaan:

Bij elke publicatie in het Belgisch staatsblad
Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart (waarop handtekening leesbaar is) van de betrokkene die tekent op Luik B.

Bij verplaatsing van de zetel
Als de adreswijziging >30 dagen geleden ingaat (in vergelijking met de dag van neerlegging), dan dient er een bewijs meegeleverd te worden van de relatie met het adres.

  • Concreet: kopie eigendomsakte of kopie huurovereenkomst

Bij ontslag bestuurder/zaakvoerder
De ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder dient mee te tekenen op het verslag. Dit origineel getekend verslag van de (bijzondere) algemene vergadering, dient mee neergelegd te worden.

  • Wanneer door omstandigheden de ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder niet kan mee tekenen op het verslag, dan kan als vervanging een getekende ontslagbrief mee neergelegd worden + vermelding van de reden waarom deze niet meer kan tekenen op het verslag zelf.

Ook een leesbare kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de ontslagnemende bestuurder/zaakvoerder dient meegestuurd te worden.

Bij benoeming bestuurder/zaakvoerder
De benoemde bestuurder/zaakvoerder dient mee te tekenen op het verslag. Dit origineel getekend verslag van de (bijzondere) algemene vergadering, dient mee neergelegd te worden.
Ook een leesbare kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de benoemde bestuurder/zaakvoerder dient meegestuurd te worden.
 
Contacteer ons bij vragen, en uiteraard staan wij ook tot uw dienst voor opmaak verslaggevingen en publicaties in het Belgisch staatsblad.

Bent u op zoek naar een extra medewerker?

Een vrouw in een geruit overhemd glimlachend voor een witte achtergrond.

Bent u hopeloos op zoek naar een extra medewerker voor uw boekhoud- of accountantskantoor?

Dan hebben we voor u de oplossing: ontmoet nu uw externe medewerker
DEPREZ STEPHANIE
   
Enkele voorbeelden waarmee ik uw medewerkers en kantoor kan ontlasten:


Opmaak verslaggevingen en publicaties in het Belgisch staatsblad

Aanmaak elektronische aandelenregisters in Estox

UBO-opvolging

Aanvraag BTW-eenheid

Aanvraag erkenning als aannemer (bouwsector)

GDPR-analyse en implementatie
Opstart- en vereffeningsformaliteiten ondernemingen en VZW’s

 
WAAROM KAN DIT NIET MISGAAN?

* 14 jaar ervaring in het vak
* ervaring met digitalisering
* aanpassing aan uw kantoor
* persoonlijke aanpak

Klik HIER  en maak een afspraak tot kennismaking !! 
 
Velen gingen u reeds voor!

Aanstelling vertegenwoordiger BTW-eenheid

Een blauwe houten figuur die in het midden van een groep houten pionnen staat.

Als u onder uw klanten BTW-eenheden heeft, dan is het van belang dat er voor elke BTW-eenheid een vertegenwoordiger-rechtspersoon (= een natuurlijke persoon) opgenomen is onder functies in de KBO.

De vertegenwoordiger-rechtspersoon is de natuurlijke persoon die Myminfin kan consulteren in naam van de BTW-eenheid. Dit is nodig om documenten te raadplegen, de stand van de BTW rekening courant op te volgen (gezien de rekeninguittreksels van de rekening-courant niet meer post verstuurd worden) en andere formaliteiten te vervullen.

LeadService brengt de registratie voor u in orde!

Wat hebben we concreet nodig hiervoor:

1. BTW-nummer van de BTW-eenheid
2. Ondernemingsnummer van de vennootschap die vertegenwoordiger is van de BTW-eenheid
3. Naam en nationaal nummer van de natuurlijk persoon die wenst op te treden als vertegenwoordiger-rechtspersoon van de BTW-eenheid

Neem bij verdere vragen contact met ons op per mail, telefoon of via ons contactformulier.

Bent u klaar met de UBO-registraties?

Een stapel papieren met een bril erop ivm Ubo register opvragen

Zijn uw klanten reeds ingeschreven in het UBO-register?

Beste klant,

De termijn is bijna verstreken, nog tot 30 september heeft iedereen tijd om zijn onderneming te registeren in het UBO-register.

Ziet u dit niet tijdig in orde te komen door de drukte?

LeadService gaat ter plaatse bij uw klant, en brengt met zijn ID-kaart de UBO-registratie in orde.

Het enige wat we nodig hebben is:
– ondernemingsnummer van de klant
– zijn telefoonnummer
– aandelenstructuur op heden

Als extra kunnen we eveneens volgende administratieve formaliteiten voor u in orde brengen;
* aanmaken volmacht Tax-On-Web
* aanmaken fiscale volmachten voor de vennootschap
* inlezen ID-kaart + kopie ID-kaart
* laten ondertekenen formulier uiteindelijk begunstigden
* laten tekenen van uw opdrachtbrief

Kostprijs per klant voor dit alles is 85€.

We zijn er voor U en uw klanten!

Aarzelt u zeker niet van ons te contacteren bij vragen!

Wat na afwerking van een dossier?

De startende zelfstandige ontvangt een persoonlijke map met daarin alle documenten en vergunningen die vereist zijn voor de uitoefening van zijn activiteiten. Deze documenten worden bovendien deskundig toegelicht.
U kan als boekhouder ten allen tijde zijn dossiers online raadplegen via een persoonlijke login en wachtwoord.

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.