LeadService CommV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

LeadService CommV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

LeadService CommV

Kortrijkstraat 145/0102

8560 wevelgem

info@leadservice.be

 


WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en

– die u of uw aanverwanten ons zelf geeft;

– die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten en tools,

– die wij verkrijgen via openbare bronnen, zoals de Kruispuntenbank der Ondernemingen, Nationale Bank van België (Balanscentrale), het Belgisch staatsblad,

– die we via derden hebben ontvangen.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

  1. Contactgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen.

Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres en alle andere gegevens die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, …;

Gegevens die wij nodig hebben om een goede werking van onze diensten te kunnen realiseren, met name: het vervullen van wettelijke formaliteiten en socio-economische administratie, zoals:

– oprichting van uw eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging

– administratieve wijzigingen doorvoeren in uw eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging

– schrapping of vereffening van uw eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging

– aanvraag, wijziging of stopzettingen van vergunningen

– aansluiting, wijziging of schrapping van uw aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

– publicaties in het Belgisch staatsblad

– aanvraag subsidies, zoals onder andere de KMO-portefeuille

– aanvraag merkenbescherming

– aanvraag geregistreerd kassasysteem

– administratieve ondersteuning

 


WAAROM VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

– met verkregen toestemming;

– om de gevraagde opdracht uit te voeren;

– om je te informeren over wijzigingen in de wetgeving en andere informatie waarvan wij oordelen dat zij nuttig voor je zijn;

– om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

– in geval LeadService CommV een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene

Verstrekking aan derden

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

– aan onze rechtsopvolgers. In dat geval zullen wij alles in het werk stellen om de

vertrouwelijkheid van jouw persoonsdata te blijven waarborgen en zullen wij je

voorafgaandelijk informeren indien jouw persoonsdata zou worden onderworpen aan een

ander privacybeleid;

– dit vereist is voor onze dienstverlening (wij maken hierbij de nodige afspraken met de partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen)

– er een wettelijke verplichting op ons rust;

– er een gerechtvaardigd belang is voor LeadService CommV of de betrokken derde;

– wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Bovenaan deze Privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging Privacyverklaring

 

Aangezien zowel onze bedrijfsactiviteiten als de wetgeving terzake aan verandering onderhevig zijn, kan het nodig zijn deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan om op regelmatige basis deze verklaring te raadplegen. Wijzigingen aan deze verklaringen treden in voege op het ogenblik van publicatie op de de website www.leadservice.be.

PRIVACYVERKLARING – versie 15.02.2021