Publicatie Belgisch staatsblad

Laat de publicatie in het Belgisch staatsblad vlekkeloos en volgens de regels van de kunst in orde brengen door LeadService.

Neerlegging Belgisch staatsblad

Wat kan LeadService voor u doen?

LeadService bespreekt met u wat er gepubliceerd moet worden. We kijken uw huidige statuten na en geven aan of er zaken geoptimaliseerd moeten worden. Vervolgens maken we alle verslaggevingen en publicatieformulieren op.

We bezorgen deze aan de bevoegde persoon ter ondertekening.

Vervolgens gaan we alle vereiste documenten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dewelke bij acceptatie doorgestuurd worden naar het Belgisch Staatsblad in Brussel ter publicatie.

We begeleiden u en volgens alles op zodat u zeker bent van een vlotte en correcte afhandeling.

Publicatie Belgisch staatsblad tarieven

Sinds 1 maart 2024 zijn de wettelijke kosten voor een publicatie in het Belgisch staatsblad als volgt:

1) Ondernemingen.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :

– oprichting
Op papier 278,20 euro + 21% B.T.W : 336,62 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Elektronisch 224,70 euro + 21% B.T.W. : 271,89 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

– wijziging
Op papier en elektronisch : 163,20 euro + 21% B.T.W. : 197,47 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

 

2) Verenigingen.
Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven gehanteerd :

– oprichting
Op papier 192,60 euro + 21% B.T.W. : 233,05 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Elektronisch 139,10 euro + 21% B.T.W. : 168,31 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

– wijziging
Op papier en elektronisch : 130,50 euro + 21% B.T.W. : 157,91 euro (betaling van de publicatiekosten in één enkele storting).

Wanneer leden of aandeelhouders van een vereniging of vennootschap bepaalde zaken beslissen, dienen deze neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank én gepubliceerd te worden in het Belgisch staatsblad.

Men kan bijvoorbeeld tot een oprichting, adreswijziging, benoeming bestuurders,… beslissen.

Deze beslissing wordt schriftelijk bevestigd en dient te worden opgenomen in speciaal daartoe ontwikkelde formulieren ter publicatie in het Belgisch staatsblad.

Deze formulieren dienen opgemaakt te worden, vervolgens te worden getekend door de bevoegde personen én neergelegd te worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vervolgens verwerkt de ondernemingsrechtbank de formulieren en bij goedkeuring ervan, worden deze doorgestuurd naar Brussel, naar het Belgisch staatsblad, die dan vervolgens overgaan tot publicatie ervan.

De correcte formulieren dienen neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De bevoegde ondernemingsrechtbank wordt bepaald aan de hand van de huidige postcode van de zetel van de vereniging of onderneming.

Via volgende link kunt u de bevoegde ondernemingsrechtbank raadplegen van uw vereniging of onderneming:

https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl

Wanneer er op een algemene vergadering tot een statutenwijziging werd beslist, dient een uittreksel van de verslaggeving te worden opgenomen op de formulieren voor de publicatie van het Belgisch staatsblad.

De vormgeving en opname dient te gebeuren volgens de regels der kunst, opdat deze aanvaard kunnen worden door de ondernemingsrechtbank.

De correct opgemaakte en correct getekende publicatieformulieren dienen vervolgens voorgelegd te worden bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

U kunt dus persoonlijk langsgaan bij de griffie voor de neerlegging of u kunt de wijzigingen doorgeven aan LeadService, zodat LeadService alles correct opmaakt en zorgt voor de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Wanneer de griffie van de ondernemingsrechtbank het dossier als compleet en correct aanvaard, sturen ze alle documenten door naar het Belgisch staatsblad in Brussel. Eens in Brussel aangekomen duurt het ongeveer een 10-tal werkdagen alvorens de tekst gepubliceerd wordt in het Belgisch staatsblad.

Let wel: soms heeft de griffie van de ondernemingsrechtbank een achterstand waardoor uw dossier niet onmiddellijk verwerkt wordt en er dus een achterstand kan zijn.

Wanneer de statuten bij oprichting gepubliceerd werden in het Belgisch staatsblad, dient er in eerste instantie niets meer gepubliceerd te worden.

Maar, in volgende gevallen zal er terug een publicatie nodig zijn:

 • Wanneer er bestuurders voor een bepaalde termijn benoemd werden, zal de herbenoeming tijdig gepubliceerd moeten worden
 • Wanneer iets wijzigt aan de gepubliceerde bepalingen, dienen de wijzigingen gepubliceerd te worden, zoals bijvoorbeeld: benaming, zetel, activiteiten, boekjaar, …
 • Wanneer er besloten wordt om de vennootschap of vereniging te vereffenen, zal dit gepubliceerd moeten worden

Volgende zaken moeten gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad:

 • Oprichting
 • Ontbinding
 • Vereffening
 • Benaming
 • Zetel
 • Voorwerp (activiteiten)
 • Benoemingen bestuurders
 • Ontslagen bestuurders
 • Algemene vergadering : datum
 • Boekjaar: start en einde
 • Rechtsvorm
 • Statuten (inhoudelijke bepalingen en artikels)

Enkel de algemene vergadering is bevoegd om tot een statutenwijziging te beslissen.

Voor bepaalde zaken kan het bestuursorgaan beslissingsbevoegdheid hebben zoals: wijziging zetel, aanstelling persoon met dagelijks bestuur.

We raden aan om de initiële statuten na te lezen, en de beslissingsbevoegdheid daarin te verifiëren, om zo zeker te zijn dat het juiste orgaan de nodige beslissingen kan nemen.

LeadService staat u hierin bij!

Iedere vennootschap één of meerdere bestuurders, meer bepaald het bestuursorgaan. De bestuurder kan daden van bestuur stellen in naam van de vennootschap en overeenkomsten afsluiten.
De benoeming van een bestuurder verloopt via de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de aandeelhouders de benoeming goedkeuren. De bestuurder zelf kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder dan moet er wel altijd een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon aangeduid worden.

De algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen de benoeming van een bestuurder aanvaarden als dit ook zo in de statuten van de vennootschap voorzien is. De procedure hiervan is de opmaak van een verslag van de bijzondere algemene vergadering waarin de aandeelhouders met meerderheid de benoeming bevestigen en dit dient gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Het is pas vanaf dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurd is, dat de benoeming definitief doorgevoerd is naar derden toe. De bestuurder is vanaf dat moment aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden tijdens de duurtijd van zijn/haar mandaat.

 

De opmaak van deze stukken kan onderhands gebeuren en hoeft dus niet via een notaris te verlopen. Enkel wanneer iemand tot statutair bestuurder benoemd wil worden dan moet de procedure via een notaris verlopen.

Iedere vennootschap heeft een bestuursorgaan waarin bestuurders zetelen. Wanneer een bestuurder ontslag wilt nemen uit zijn positie binnen de vennootschap dan dienen hiervoor enkele stappen ondernomen te worden.
Zolang het ontslag niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad blijft de bestuurder namelijk aansprakelijk ten aanzien van derden. Het is daarom belangrijk dat het ontslag op de correcte manier doorgevoerd worden.

 

Bij voorkeur brengt de ontslagnemende bestuurder het bestuursorgaan en de aandeelhouders op de hoogte van zijn ontslag via een aangetekende brief. A.d.h.v. die brief kan er dan een bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden waarin de aandeelhouders het ontslag aanvaarden en bevestigen in een verslag. Deze beslissing dient bijgevolg gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Daarnaast kan de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen het ontslag van een bestuurder beslissen als dit ook zo in de statuten van de vennootschap voorzien is.
De procedure hiervan blijft hetzelfde: opmaak van een verslag van de bijzondere algemene vergadering waarin de aandeelhouders met meerderheid het ontslag bevestigen en dit dient terug gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Het is pas vanaf dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurd is, dat het ontslag definitief doorgevoerd is. De bestuurder kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor zaken die na de datum van ontslag plaatsvinden, maar blijft uiteraard wel aansprakelijk voor zaken die uitgevoerd werden in de periode van zijn/haar mandaat.

De opmaak van deze stukken kan onderhands gebeuren en hoeft dus niet via een notaris te verlopen. Enkel wanneer iemand tot statutair bestuurder benoemd is geweest moet de procedure via een notaris verlopen.

Het Belgisch staatsblad was vroeger een krant op papier, maar op heden is dit in elektronische versie raadpleegbaar.

Klik Hier  om opzoekingen uit te voeren op basis van ondernemingsnummer, naam, adres,....

 

Stappenplan neerlegging Belgisch staatsblad

Stap 1 : Analyse

We ontvangen van u wat er exact gewijzigd dient te worden. Op basis hiervan kijken we na of er nog iets in de statuten geoptimaliseerd kan worden in dezelfde publicatie.

Stap 2 : Opstellen documenten en ondertekening

We stellen alle officiële verslaggeving en publicatieformulieren op, op maat van uw onderneming en volgens de regels van de kunst.

Dit omvat:

 • Een verslag van de bijzondere algemene vergadering of van het bestuursorgaan
 • Indien nodig: gecoördineerde statuten
 • Publicatieformulieren

We bezorgen u alle documenten ter ondertekening en zodra deze getekend zijn, gaan we over naar de laatste stap.

Stap 3 : Neerlegging ondernemingsrechtbank en publicatie in het Belgisch staatsblad

We leggen alle nodige documenten neer op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Vervolgens worden de beslissingen gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en bezorgen we u hiervan het bewijs.

PROFICIAT,

Uw onderneming is nu in regel met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen!

Logo leadservice

Neerlegging Belgisch staatsblad

Wilt u uw wijzigingen vlot en vlekkeloos laten publiceren in het Belgisch staatsblad?

LeadService maakt alle nodige documenten correct op, legt deze neer op de ondernemingsrechtbank en zorgt voor de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad.

 

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.