Stopzetting vzw

LeadService brengt alle wettelijke formaliteiten in orde zodat uw vzw volledig vereffend en afgesloten wordt.

Stopzetting vzw door Leadservice

Leadservice maakt alle verslagen en publicatieformulieren op voor de vereffening van uw VZW, allemaal in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

We analyseren of uw vereffening in 1 stap of in 2 stappen dient te gebeuren en eenmaal alles getekend werd, zorgen we voor de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vervolgens wordt de vereffening gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en is uw VZW volledig afgesloten.

Allereerst dienen de huidige statuten nagelezen te worden, want daarin staan vaak de vereffeningsmodaliteiten, evenals de bestemming van het netto-actief. We mogen niet in strijd gaan met de statutaire bepalingen bij het vereffenen van de vzw.

Eenmaal we weten wie en hoe de vereffening kan plaatsvinden, wordt de algemene vergadering bijeengeroepen om over de ontbinding en vereffening van de vzw te beslissen.

Wanneer er geen schulden ten aanzien van derden meer zijn, kan er geopteerd worden om via de eendagsprocedure te gaan vereffenen: dit wilt zeggen dat zowel de ontbinding en sluiting van de vereffening in 1 akte gebeuren. Hierbij dient de staat actief-passief wel gestaafd te worden door een verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Om in 1 akte te ontbinden en te vereffenen dienen alle leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering én dienen de besluiten met éénparigheid te worden genomen.

Eenmaal de beslissing officieel genomen werd door de algemene vergadering, dient deze neergelegd te worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waarop deze dan gepubliceerd wordt in het Belgisch staatsblad.

Een slapende vzw is een vzw waarvan geen jaarrekeningen neergelegd worden en waar geen activiteit is. Mogelijks is de zetel van de vzw ook niet meer correct. Een slapende vzw kan via gerechtelijke weg ontbonden worden, hetzij op vraag van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende.

Om een vzw te stoppen dient er een algemene vergadering bijeengeroepen te worden én dient er geldig beslist te worden over de stopzetting van activiteiten: ontbinding en vereffening. Deze beslissing dient gepubliceerd te worden in het Belgisch staatsblad.

Sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden (1 mei 2018) kunnen nu ook verenigingen en vzw’s in faling gaan en dus failliet verklaard worden.

De kostprijs om een vzw te vereffenen hangt af van het gegeven of er al dan niet nog schulden zijn om te vereffenen.

  1. Wanneer de vzw in 1 akte kan vereffend worden (als alle schulden ten aanzien van derden of leden terugbetaald zijn):

175€ ereloon (excl. 21% BTW) + 130,10€ publicatiekost (excl. 21% BTW) + 10€ verzendingskosten (excl. 21% BTW).

  1. Wanneer er eerst tot ontbinding wordt besloten (omdat er nog openstaande schulden zijn), en pas later tot sluiting van de vereffening:

375€ ereloon (excl. 21% BTW) + 2x130,10€ publicatiekost (excl. 21% BTW) +14€ verzendingskosten (excl. 21% BTW).

Wanneer we over alle gegevens beschikken, dan kan een ontbinding en vereffening van een vzw op een 2-tal weken volledig in orde zijn. De publicatie in het Belgisch staatsblad zal binnen de 4 weken zichtbaar zijn.

VZW is de afkorting van “vereniging zonder winstoogmerk”. Sinds het nieuwe wetboek mogen vzw’s wel onbeperkt economische activiteiten ondernemen en mag er winst gerealiseerd worden, onder de voorwaarde dat ze wel een belangeloos doel nastreven (dit laatste moet duidelijk vermeld worden in de statuten).

Wat niet mag is : winstuitkering!  De leden en bestuurders van de vzw mogen de winst niet uitkeren aan zichzelf, de winst moet gebruikt worden om het belangeloos doel na te streven.

Bij vereffening van een vzw moet het resterend netto-actief geschonken worden aan een vereniging met een gelijkaardig doel. Mogelijks staat de vereniging reeds vermeld in de statuten, zoniet dan beslist de algemene vergadering bij vereffening naar welke vereniging het gaat.

Sluiting van vereffening wilt zeggen dat de vereffeningswerkzaamheden beëindigd werden, alle schulden werden betaald ten aanzien van derden en ten aanzien van leden. De vzw wordt dan volledig stopgezet en houdt ook op te bestaan.

Stappenplan stopzetting vzw

Stap 1 : Analyse

We vragen de nodige informatie aan u op, en kijken na of uw vzw voldoet aan de voorwaarden om te kunnen ontbinden en vereffenen. We geven ook aan wie er verplicht moet mee tekenen om geldig tot vereffening te kunnen overgaan.

Stap 2 : Opstellen documenten ter ondertekening

We maken alle officiële verslaggevingen en publicatieformulieren op, op maat van uw vzw.

Dit omvat:

  • Een verslag van de bijzondere algemene vergadering
  • Publicatieformulieren

We bezorgen u alle documenten ter ondertekening en zodra deze getekend werden, kunnen we overgaan naar de laatste stap.

Stap 3 : Neerlegging ondernemingsrechtbank en publicatie in het Belgisch staatsblad

We leggen alle correct opgestelde documenten neer op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Vervolgens wordt de beslissing tot ontbinding en vereffening gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en ontvangt u hiervan alle bewijsstukken.

PROFICIAT,

Uw VZW werd volledig correct vereffend is heeft opgehouden te bestaan

Logo Leadservice

Uw vzw stopzetten?

LeadService maakt alle verslaggevingen en publicatieformulieren op zodat uw vzw rechtsgeldig ontbonden en definitief vereffend wordt.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.